Wróć

Regulamin – dokument obowiązujący od 12.01.2023

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy dokument: "Regulamin", określa podstawowe zasady i warunki świadczenia usług fotograficznych oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem aplikacji mobilnej Mobile Photo Kiosk (dalej „MPK”) opublikowanej przez Pixel-Tech Spółka Jawna Pytowski i Kubarek z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 6A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem0000358467, posiadająca numer NIP: 644-328-72-39 (dalej "Wydawca”).

2. Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

1) Wydawca – PIXEL-TECH Sp. J. Pytowski i Kubarek, NIP: 644-328-72-39, REGON: 240352530, z siedzibą w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 6A;

2) Aplikacja - aplikacja mobilna “Mobile Photo Kiosk” wydana przez Wydawcę i udostępniana Klientom, w celu umożliwienia składania za jej pomocą zamówień na Produkty i Usługi Laboratoriów;

3) Laboratorium – Fotografowanie Bernadetta MentelKOD: 9174

4) Klient – Użytkownik Aplikacji będący klientem Laboratorium;

5) KOD QR – kod kreskowy na którym zapisane są dane umożliwiające dostęp do Sklepu prowadzonego przez Laboratorium za pośrednictwem Aplikacji;

6) KOD – kod numeryczny umożliwiający dostęp do Sklepu prowadzonego przez Laboratorium za pośrednictwem Aplikacji;

7) Regulamin – regulamin określający zasady świadczenia przez Laboratorium Usług fotograficznych i oferowania Produktów

8) Produkt – towar oferowany Klientowi przez Laboratorium bezpośrednio lub za pośrednictwem Aplikacji;

9) Usługi fotograficzne – usługi fotograficzne Laboratorium, w ramach których Laboratorium wykonuje i dostarcza Klientom Produkty, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

10) Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Administratora podmiot - Centrum Rozliczeniowe Dotpay – pośredniczący w rozliczaniu płatności między Klientem a Laboratorium;

11) Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady na jakich Laboratorium prowadzące Sklep realizacji Zamówienia Klientów;

12) Sklep – profil Laboratorium udostępniany przy pomocy Aplikacji, za pośrednictwem którego możliwe jest składanie zamówień na Produkty lub Usługi Laboratorium;

13) Materiały – materiały cyfrowe udostępniane przez Klienta Laboratorium za pośrednictwem Aplikacji w celu wykonania Produktów i realizacji Zamówienia;

14) Zlecenie – zamówienie składane przez Klienta na przygotowanie Produktów lub świadczenie Usług Laboratorium za pośrednictwem Aplikacji.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Usług fotograficznych oraz sprzedaży Produktów jest Laboratorium.

4. Świadczenie Usług fotograficznych i sprzedaż Produktów polega w szczególności na wykonywaniu przez Laboratorium odbitek fotografii przekazanych przez Klienta (osobę fizyczną lub prawną) na papierze fotograficznym, innym materiale lub produkcie (wybranym przez Klienta z oferty Laboratorium) i wykonywaniu w szczególności kalendarzy (np. ściennych, biurkowych), plakatów, fotoksiążek, kartek okolicznościowych, okładek, elementów dekoracyjnych lub fotogadżetów (np. kubków, koszulek) o cechach indywidualnych nadanych im przez Klienta na podstawie Zlecenia, które Klient przesyła Laboratorium wraz z Materiałami za pośrednictwem Aplikacji, przy czym zakres świadczonych Usług fotograficznych i oferowanych Produktów określa Laboratorium za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu.

5. Przez Klienta będącego konsumentem rozumie się osobę fizyczną, która dokonuje z Laboratorium czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

II. Szczegółowe warunki realizacji Zleceń

1. W celu złożenia Zlecenia Klient zobowiązany jest do:

1) Zainstalowania Aplikacji oraz wyrażenia zgody na jej Regulamin;

2) Wprowadzenie indywidualnego Kodu Laboratorium lub Kodu QR;

3) Zaakceptowania regulaminu świadczenia usług przez Laboratorium oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.

2. Przed złożeniem każdego Zlecenia Klientowi zapewnia się możliwość nieodpłatnego zapoznania z treścią Regulaminu oraz pobrania treści Regulaminu w sposób zapewniający Klientowi możliwość przechowywania treści Regulaminu, odtwarzania treści Regulaminu w niezmienionej postaci oraz dostępu do treści Regulaminu w przyszłości (ze strony Laboratorium ten dostęp Klienta do treści Regulaminu nie jest ograniczony czasowo). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Laboratorium wskazuje, że umowa Laboratorium z Klientem nie jest stosunkiem umownym o charakterze ciągłym w myśl art. 384(1) kodeksu cywilnego. W zakresie realizacji umowy Strony pozostają związane treścią Regulaminu udostępnioną Klientowi przed zawarciem umowy.

3. Laboratorium wskazuje, że treść Regulaminu jest również dostępna dla Klienta (do zapoznania się oraz pobrania) na stronie internetowej:www.janik-mentel.pl.

4. Złożyć Zlecenie za pośrednictwem Aplikacji może jedynie Klienta będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

5. W celu złożenia Zlecenia, Klient zobowiązany jest do:

1) podanie danych wskazanych w formularzu Zlecenia, wymaganych dla jego realizacji;

2) przekazania Materiałów koniecznych dla realizacji Zlecenia, w formacie i standardzie wskazanym w Sklepie;

3) wyboru metody dostawy i sposobu płatności;

4) potwierdzenie złożenia Zlecenia.

6. Przesłanie przez Klienta do Laboratorium prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza zlecenia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Laboratorium umowy jednorazowego Zlecenia na wykonanie określonej przez Klienta Usługi i dostawę Produktów. Po otrzymaniu od Klienta Zlecenia wykonania usługi na podany przez Klienta adres e-mail przekazywane jest potwierdzenie złożenia Zlecenia.

7. W przypadku, gdyby Zlecenie naruszało powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Laboratorium może poinformować o tym Klienta, a w prawnie uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówić przyjęcia takiego zlecenia do realizacji.

8. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości Laboratorium dotyczących treści zlecenia Klienta (w szczególności wynikających z nieprecyzyjnego lub wieloznacznego określenia treści zlecenia przez Klienta), Laboratorium zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji treści zlecenia Klienta.

9. W przypadku, gdyby w trakcie składania (wysyłania) zamówienia Klient napotkał jakiekolwiek niedogodności lub problemy (np. z powodu przerwy w dostępie Klienta do Internetu lub zawieszenia się komputera Klienta lub strony internetowej na jego komputerze) Laboratorium zastrzega, aby nie ponawiać składania zamówienia przez najbliższe 60 minut. Po otrzymaniu od Klienta zlecenia wykonania Usługi Laboratorium automatycznie powiadamia Klienta drogą elektroniczną (na podany przez Klienta adres e-mail), o przyjęciu Usługi do realizacji. Takie powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail Klienta w ciągu 60 minut od zakończenia składania zamówienia. Po upływie tego czasu, a przed ewentualnym ponowieniem próby złożenia zamówienia Klient powinien upewnić się czy wiadomość e-mail o przyjęciu wcześniej wysłanego zlecenia została doręczona przez Laboratorium na adres e-mail Klienta, sprawdzając wszystkie foldery poczty przychodzącej (w tym folder poczty „Spam”, folder „Wiadomości śmieci” itp.). Otrzymanie przez Klienta tej wiadomości e-mail potwierdzać będzie, że zlecenie zostało skutecznie złożone. W takim przypadku ponowne zamówienie złożone przez Klienta stanowiłoby kolejne i odrębne zamówienie.

10. Klient powinien podać w formularzu rejestracyjnym dane prawdziwe. Laboratorium zastrzega, że w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych, należyta realizacja przez Laboratorium Zlecenia może być niemożliwa.

11. Laboratorium zapewnia, że po zrealizowaniu Zlecenia i odebraniu przez Klienta Usługi wszystkie przesłane przez Klienta pliki (fotografie) zostaną usunięte z systemu Laboratorium po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją Zlecenia.

12. Laboratorium nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów udostępnionych przez Klientów, jest jednak uprawnione do sprawdzania zdjęć a także do usuwania zdjęć sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. W takim wypadku Laboratorium niezwłocznie informuje Klienta o odmowie realizacji Zlecenia wraz z podaniem powodów odmowy i przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego naruszonych przez Klienta.

III. Ceny i zasady płatności

1. Szczegółowe informacje o cenie każdej Usługi znajdują się w funkcjonalności Sklepu przy każdym z oferowanych Produktów. Ponadto, Klient jest informowany o cenie zamawianej Usługi i Produktów w trakcie procesie składania Zlecenia.

2. Ceny podane przez Laboratorium są cenami brutto, uwzględniającymi podatek od towarów i usług, wyrażonymi w złotych polskich.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupionych za pośrednictwem Aplikacji Produktów i Usług w wysokości określonej w podsumowaniu Zlecenia składanego za pośrednictwem Aplikacji, otrzymanego przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia Zleceni. W przypadku zamówienia Produktów wraz z ich dostawą pod wskazany przez Klienta adres, cena końcowa powinna obejmować również koszt dostawy, który pokrywa Klient, chyba że Laboratorium i Klient ustalili inaczej.

4. Klient dokonuje płatności za Zlecenie złożone za pośrednictwem Aplikacji, dokonując wyboru sposobu płatności spośród form udostępnionych przez Laboratorium, tj. e-przelew, płatność kartą płatniczą, płatność za pomocą tradycyjnego przelewu środków na rachunek bankowy Laboratorium. W przypadku wyboru jako formy płatności przelewu tradycyjnego, na adres e-mail Klienta, zostanie mu przesłana wiadomość zawierająca potwierdzenie złożenia Zlecenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego Laboratorium na jaki należy uiścić opłatę za złożone Zlecenie.

5. Laboratorium wskazuje (co zostało wyjaśnione również w dalszych częściach Regulaminu dotyczących warunków dostawy oraz terminów wykonania Usługi), że w jednym procesie składania Zlecenia Klient może składać zamówienie na Usługi lub Produkty różnego rodzaju, typu lub kategorii. W przypadku, gdyby Klient zamierzał objąć Zleceniem Usługi lub Produkty różnego rodzaju, typu lub kategorii, wówczas każda z tych Usług lub Produktów może stanowić osobne Zlecenie, posiadające własny termin dostawy oraz własne koszty dostawy (koszt przesyłki Produktów będzie naliczony i ponoszony dla każdego z Produktów z osobna, o czym Klient zostanie poinformowany w podsumowaniu Zlecenia). Zapłata za Usługi lub Produkty jest dokonywana łącznie, jednym ze sposobów płatności wskazanych w punkcie wyżej.

6. Od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej złożenie Zlecenia, Klient nie może odstąpić od Zlecenia złożonego na odległość za pośrednictwem Aplikacji gdyż przedmiotem Zleceń składanych za pośrednictwem Aplikacji są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane mogą być według wyboru Klienta za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

IV. Warunki dostawy

1. Zasady dostawy opisane są w funkcjonalności Sklepu przy każdym z Produktów i są wybierane przez Klienta w momencie składania Zlecenia.

2. Laboratorium dostarcza wykonane Produkty jedynie na terytorium Polski. 3. Jeżeli Klient wybrał odbiór osobisty Produktów w siedzibie Laboratorium oraz dopuszcza się zwłoki w odbiorze Produktów, Laboratorium może oddać Usługę na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, po uprzednim poinformowaniu Klienta o możliwości oddania Produktów na przechowanie na jego koszt i niebezpieczeństwo a także o wysokości kosztów, jakie będą łączyć się z takim przechowaniem oraz o sposobie i miejscu odebrania Produktów przez Klienta.

4. Jeżeli klient dopuszcza się zwłoki w odbiorze Produktów ponad XXX dni Laboratorium może powziąć decyzję o utylizacji Produktów, na koszt Klienta, przy czym nie zwalnia to Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane Usługi.

V. Termin wykonywania Usługi

1. Wszystkie Usługi są realizowane przez Laboratorium z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Laboratorium działalności oraz w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, określonym w procedurze składania Zlecenia.

2. Laboratorium wskazuje, że czas realizacji zlecenia i wydania Klientowi Produktów jest zależny od wybranego przez Klienta Produktu oraz sposobu wykonania Zlecenia i jest wskazany przy każdym z Produktów.

3. Klient jest informowany o czasie realizacji Usługi w przypadku każdego ze składnych Zleceń.

4. W przypadku, gdyby w jednym procesie składania zamówienia Klient złożył zamówienie na Produkty różnego rodzaju, typu lub kategorii, wówczas każda z tych Usług może stanowić osobne zamówienie, posiadające własny termin dostawy. Realizacja całego Zlecenia będzie trwać maksymalnie tyle, ile konieczne jest do zrealizowania Produktu o najdłuższym czasie wykonania, przy zachowaniu maksymalnego czasu realizacji Zlecenia.

VI. Procedura reklamacyjna.

1. Laboratorium ma obowiązek dostarczenia Klientowi Usługi wolnej od wad.

2. Laboratorium dołoży należytych starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach (odbitkach) fotografii przekazanych przez Klienta było jak najbliższe naturalnemu. Jednak z niezależnych od Laboratorium względów natury technicznej i technologicznej (w szczególności z uwagi na różnorodność monitorów, z jakich mogą korzystać Klienci oraz związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów), Laboratorium nie ma obiektywnej możliwości zagwarantowania, że odwzorowanie barw będzie zgodne z barwami wyświetlanymi na dowolnym monitorze, z którego korzysta Klient.

3. Laboratorium zwraca uwagę, że uzyskanie przez Klienta Usługi o odpowiedniej jakości wymaga, aby Klient przesłał Materiały (fotografię) odpowiednio wysokiej rozdzielczości.

4. Celem zgłoszenia reklamacji związanej z realizowaniem przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi z wady towaru, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowaną Usługę na adres Laboratorium: XXX wraz z dowodem jej zakupu (np. paragonem lub fakturą; przypadku Klienta będącego konsumentem, taki dowód zakupu nie stanowi wyłącznego sposobu potwierdzenia, że zakup Usługi miał miejsce; taki Klient może wykazywać zakup również innymi środkami na przykład przez wskazanie numeru Zlecenia).

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1) Oznaczenie Laboratorium (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, a w przypadku Fotografów, niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail),

2) zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.

6. Reklamacje należy zgłaszać, wysyłając e-mail na adresamentel@op.pl, wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja”, lub pisemnie na adres ul. Jana Kazimierza 213 34-340 Jeleśnia.

7. Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

VII. Korzystanie z Aplikacji

1. Do użytkowania Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 20 Mbps), oraz przeglądarki internetowej (zalecane ..............) - umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).

3. W celu złożenia Zlecenia, Klient musi posiadać indywidualne, aktywne konto e-mail.

4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług, ponosi Klient zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.

5. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja działała poprawnie i w pełnej funkcjonalności w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Aplikacji lub jej poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji. Przerwy w dostępie do Aplikacji z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą stanowić uzasadnienia dla negatywnej oceny wykonania przez Laboratorium zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do systemu Aplikacji treści:

1) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu Aplikacji lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub takich, które będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,

3) zawierających wirusy komputerowe oraz treści takich jak inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla systemu Serwisu,

4) powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych lub innych niedozwolonych przez prawo treści.

VIII. Własność intelektualna.

1. Laboratorium w zakresie związanym z przestrzeganiem praw autorskich do Materiałów przekazanych w celu realizacji Zlecenia pozostaje zdane wyłącznie na oświadczenie Klienta, że jest on twórcą tego Materiału i przysługują mu majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do Materiału jako utworu bądź na oświadczeniu Klienta, że nie jest on twórcą Materiału, ale posiada licencję do Materiału, jako utworu oraz zgodę twórcy materiału na jego anonimowe rozpowszechnianie oraz że Klient nie narusza żadnych autorskich praw osobistych twórcy Materiału do tego utworu.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, ich dóbr osobistych lub majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Klienta praw do Materiałów.

3. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Laboratorium z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw do Materiałów przekazanych przez Klienta w celu realizacji Zlecenia, Klient zwalnia Laboratorium z wszelkich zobowiązań z tego tytułu oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie straty lub wydatki, jakie z tego tytułu poniesie Laboratorium. Laboratorium nie jest też zobligowane do weryfikowania informacji źródłowych pliku i identyfikowania osób, których dane są umieszczone w informacjach źródłowych pliku (w celu badania autorstwa pliku). Również w tym zakresie odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

IX. Dane osobowe.

1. Laboratorium szanuje dane osobowe Klientów i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W związku z realizacją Zleceń, Laboratorium może przetwarzać dane osobowe Klientów i innych osób zawarte w Materiałach udostępnionych przez Klientów jedynie w celach związanych z realizacją Zlecenia.

3. W związku ze świadczeniem Usług, Laboratorium może zbierać następujące dane osobowe:

1) Dane osobowe zawarte w Materiałach przekazanych przez Klientów;

2) Dane osobowe Klientów przekazane w związku ze złożeniem Zlecenia;

3) Dane osobowe Klientów wykorzystywane w celach marketingowych , w razie wyrażenia przez Klienta zgody.

4. Dane przekazane w celu wykonania Umowy są przekazane dobrowolnie jednak ich niepodanie uniemożliwia prawidłowe wykonanie Umowy jednocześnie uniemożliwiając jej zawarcie.

5. Wszystkie przekazane Laboratorium dane osobowe będą przetwarzane przez Laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa w poniższych celach:

1) prawidłowego wykonania Umowy – przez wykonanie Umowy rozumiemy w tym wypadku wykonanie Zlecenia. W powyższym celu oraz w zakresie niezbędnym do jego realizacji Laboratorium będzie przetwarzać dane przez czas, konieczny dla realizacji Zlecenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przeciwko lub przez Laboratorium z tytułu wykonania Umowy.

2) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Laboratorium – w trakcie trwania Umowy Laboratorium będzie przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w stosunku do oferowanych przez Laboratorium Produktów i Usług;

3) jeśli Klient wyrazi na to dobrowolną zgodę, obejmującą osobno każdy z celów przetwarzania danych osobowych –dane będą przetwarzane w celach marketingowych;

4) spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre dane muszą być przechowywane w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi Zleceniami przechowywane będą przez 5 lat od końca roku w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.

6. Laboratorium może przekazywać dane osobowe jedynie następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Laboratorium z zakresu usług informatycznych, pracownicy Laboratorium w granicach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym celu i w ramach konkretnej czynności przetwarzania, osoby świadczące na rzecz Laboratorium usługi na podstawie odrębnych umów.

7. Dane o których mowa w ust. 3 lit. a) będą przechowywane wyłącznie na potrzeby realizacji Zlecenia oraz przez okres przedawnienia roszczeń o jego realizację.

8. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ma też prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. Klientom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania – od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Laboratorium zobowiązuje się do:

1) podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

2) przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;

3) przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

10. Dane osobowe są przetwarzane w prawnie usprawiedliwionym interesie Laboratorium jedynie w zakresie i przez czas niezbędny do zrealizowania celu, tj:

1) kontaktowania się z Klientami w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, odzyskiwania należności i podejmowania innych czynności związanych z obsługą Klientów poprzez dostępne kanały komunikacji;

2) egzekwowanie przestrzegania Regulaminu i zwalczania oszustw i nadużyć;

3) poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych; - przy czym przetwarzanie w tych celach następuje wyłącznie przez czas w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 5 ppkt. 1) powyżej.

11. W razie przetwarzania danych osobowy na podstawie zgody Klienta, może być ona w każdym czasie wycofana co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do dnia wycofania zgody.

X. Właściwość sądu.

1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym konsumentem a Laboratorium mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Laboratorium wskazuje, że w zależności od charakteru sprawy uzasadniona może być właściwość miejscowa kilku różnych sądów powszechnych (według wyboru osoby wszczynającej postępowanie sądowe).

2. W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi ustawowej. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami wyłącza się odpowiedzialność Laboratorium za wady fizyczne i prawne Usługi.

3. Dla wszelkich sporów Laboratorium z Klientem niebędącym konsumentem sądem właściwym jest polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Laboratorium, a prawem właściwym dla Umowy i związanych z nią sporów jest prawo polskie.

XI. Postanowienia dodatkowe.

1. Regulamin jest dostępny w Sklepie w każdym czasie w sposób pozwalający na jego utrwalanie i kopiowanie przez Klientów.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.